120-125 kDa (beta chain)

Home/120-125 kDa (beta chain)